برگزاری هفته فرهنگی ژاپن

هفته فرهنگی ژاپن از سه شنبه سی ام مهرماه لغایت شنبه چهارم آبانماه در تهران و از سوم لغایت چهاردهم آبانماه در شهرستانها برگزار میشود.