گزارش اولين سمپوزيوم نانوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران در ژاپن

نخستين سمپوزيوم نانوتکنولوژی ايران در ژاپن در تاريخ ٢٣ سپتامبر ٢٠١٢ در توکيو برگزار شد. اين گردهم آيی با حضور بيش از ٥٠ تن از دانشمندان، اساتيد و محققين طراز اول دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی ايران و ژاپن برگزار گرديد. هدف از اين نشست بررسی و رايزنی پيرامون حل مسائل بزرگ بشريت از قبيل درمان بيماری های صعب العلاج، تصفيه آب آشاميدنی، انرژی های تجديد پذير، پاک و سازگار با محيط زيست بوده است.

در اين نشست ابتدا آقای دکتر يوسفی رايزن فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، به مهمانان خيرمقدم گفته و اهداف و برنامه های نشست را تبيين نمود.

سپس سفير جمهوری اسلامی ايران در ژاپن، جناب آقای دکتر نظرآهاری، به سخنرانی پرداخته و با اشاره به پيشينه همکاری های علمی دوجانبه جهت همکاری های بيشتر ميان مراکز تحقيقاتی و صنعتی دو کشور اعلام آمادگی نمود.

سپس مدعوين علمی مراسم به اعلام ديدگاه های خود پرداختند. پروفسور کانزو ناگاساوا، يکی از متخصصين در زمينه ي نانودارو در ژاپن سخنران بعدی اليگومری و شيمی درمانی سرطان صحبت نمودند. از آنجا که يکی از موضوعات محوری سمپوزيوم جستجوی راه حل هايی DNA بودند که در رابطه با برای انرژی های سبز و تجديد پذير بود، يکی از مدعوين متخصص آقای دکتر های ريونگ بيون در اين زمينه به ايراد سخنرانی پرداختند. ديگر متخصص ايرانی در زمينه ي انرژی خورشيدی آقای دکتر نيما تقوی نيا، استاد دانشگاه صنعتی شريف و دانش آموخته ژاپن سخنرانی خود را در رابطه با سلول های خورشيدی ارائه نمودند. از ديگر موضوعات ارائه شده در اين سمپوزيوم جستجوی راه هايي به منظور دستيابی به آب خالص و پاک بود که پروفسور ايزومی ارائه داشتند. NIMS ايچينوز متخصص در مسائل آب از مراسم با صرف شام و پذيرائی در شامگاه روز ٢٣ سپتامبر به پايان رسيد. در پايان نيز به رسم ميهمان نوازی ايرانيان، دو تخته فرش ابريشمين به آقايان پروفسور موراياما و پروفسور کيشی و لوح تقدير به تمامی شرکت کنندگان اهدا شد.