شرايط دريافت بورس مونبوكاگاكوشو

وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش و علوم و تكنولوژي ژاپن (مونبوكاگاكوشو) براي تحصيل در ژاپن به سه مقطع Research Student Scholarship در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا، Undergraduate Student Scholarship در سطح كارشناسي و College of Technology Scholarship در سطح كارداني، دانشجويان و دانش آموزان برتر را فرا مي خواند. هدف از اين برنامه ها، پرورش افراد مستعدي است كه در زمينه پيشرفت ايران و توسعه مناسبات دوستي بين ژاپن و ايران فعاليت كنند.

فرمهاي درخواست را مي توانيد از طريق اين سايت دريافت نمائید.http://www.ir.emb-japan/go.jp لطفا توضيحات مربوط به روش درخواست و شرايط داوطلبان را با دقت خوانده، شرايط و كامل بودن مدارك درخواست خود را با اين فرم مطابقت دهيد. در صورت اشتباه در تكميل مدارك و تاخير در ارسال آن به سفارت، درخواست شما پذيرفته نخواهد شد.

داوطلبان بايد سئوالات فرم درخواست را پاسخ داده و مدارك لازم را قبل از مهلت تعيين شده از طريق پست به سفارت ژاپن ارسال نمايند.

 • Research Students
 • Undergraduate Students
 • College of Technology Students
 • پيوندهاي مفيد براي تحصيل در ژاپن
 • Research Students
 • Research Students يا Kenkyu

Ryugakusei به ژاپني، به دانشجويي اطلاق مي شود كه پس از اخذ مدرك كارشناسي، به عنوان دانشجوي غير رسمي يا دانشجوي كارشناسي ارشد و یا دكترا در دانشگاههاي ژاپن، به تحصيل تخصصي اشتغال دارد.

نكته قابل توجه اين است كه هدف اصلي بورس مونبوكاگاکوشو پذيرش دانشجويان در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا نيست. بلكه براي ورود به دوره رسمي كارشناسي ارشد و دكترا بايد در امتحانات ورودي دانشگاهها پذيرفته شوند.

مدت اعطاء بورس

مدت بورس براي افرادي كه به عنوان Research Students يا دانشجوي غير رسمي (تحت ساير عنوان) پذيرفته شده باشند در صورتي كه در ماه آوريل اعزام شوند، دو سال و در صورتي كه در ماه اكتبر اعزام شوند، يك سال و شش ماه خواهد بود.

براي كسانيكه به عنوان دانشجوي رسمي كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي پذيرفته شده باشند، مدت بورس شش ماه (درصورتي كه تحصيل زبان ژاپني لازم باشد) به اضافه كوتاه ترين زمان كه براي اتمام دوره تحصيلي (فوق ليسانس يا دكترا) لازم است.

شرايط لازم براي تمديد بورس

در صورتي كه پس از قبول شدن به عنوان دانشجوي غيررسمي در امتحان ورودي دوره رسمي پذيرفته شويد چنانچه به عنوان دانشجوي ممتاز شناخته شويد، با موفقيت در كارهاي تحقيقاتي و يا امتحان، اين امكان وجود دارد كه مدت زمان بورس تمديد شود. شايان ذكر است كه براي تمديد مدت زمان بورس به منظور ورود از دوره غير رسمي به دوره رسمي، شرايط زير لازم است:

 • در صورت ورود به دوره دكترا در زير شاخه هاي علوم رياضي، مهندسي، پزشكي: از بدو ورود به ژاپن و آغاز دوره غير رسمي (شامل دوره تحصيل زبان ژاپني) يك سال بيشتر نگذشته باشد.
 • درصورت ورود به دوره دكترا در زير شاخه هاي علوم انساني، اجتماعي و هنر: از بدو ورود به ژاپن و شروع دوره غير رسمي (شامل دوره تحصيل زبان ژاپني ) دو سال نگذشته باشد.
 • در صورت ورود به دوره كارشناسي ارشد در زير شاخه هاي علوم رياضي، مهندسي، تجربي: از بدو ورود به ژاپن وشروع دوره غير رسمي (شامل دوره تحصيل زبان ژاپني ) دو سال نگذشته باشد.

توجه كنيد كه علاوه بر شرايطي كه در بالا ذكر شد، به شرط اينكه به عنوان دانشجوي ممتاز (از نظر نمرات و غيره) شناخته شويد، تقاضاي تمديد مدت زمان بورس پذيرفته خواهد شد.

مدارك مورد نياز براي درخواست بورس

توجه كنيد كه مدارك ناقص به هيچ عنوان قابل قبول نيست. قبل از فرستادن مدارك، حتما مدارك را تكميل نمائيد. سفارت ژاپن پاسخگوي سئوالات شما پيرامون كامل بودن يا نبودن مدارك نخواهد بود. از هر مدرك سه نسخه لازم است. دو نسخه از آن مي تواند به صورت كپي باشد ولي كپي مدارك هم بايد داراي عكس و امضاء باشد. درصورتي كه به جاي سه نسخه مدرك يك يا دو نسخه ارسال شود مدارك ناقص بوده و امكان رد تقاضا وجود دارد.

 • فرم اصلي: روي هر يك از 3 برگه فرم يك عدد عكس چسبانده و امضاء كنيد. كپي ساده قابل قبول نيست. عكس بايد طي شش ماهه اخير گرفته شده باشد. پشت عكسها اسم و تابعيت خود را بنويسيد.
 • فرم اصلي: روي هر يك از 3 برگه فرم يك عدد عكس چسبانده و امضاء كنيد. كپي ساده قابل قبول نيست. عكس بايد طي شش ماهه اخير گرفته شده باشد. پشت عكسها اسم و تابعيت خود را بنويسيد.
 • ريز نمرات آخرين دوره تحصيلي كه نمره تمام واحدها را نشان دهد. درصورتي كه زباني غير از ژاپني يا انگليسي باشد، ترجمه رسمي ضميمه شود. ريز نمرات بايد رسمي باشد .ريز نمرات بدون مهر دانشگاه فاقد اعتبار مي باشد.
 • معرفي نامه از استاد راهنما يا رئيس دانشگاهي كه از آنجا آخرين مدرك تحصيلي خود را گرفته ايد. معرفي نامه از اشخاص ديگر نظير فاميل، دوست و غيره به هيچ عنوان قابل قبول نيست. فرم معرفي نامه را از لينك معرفي شده دريافت نمائيد و فرمي غير از اين قابل قبول نيست. معرفي نامه را بايد شخص معرفي كننده پر كند و پاكت آن مهر و موم شود. صحت معرفي نامه هايي كه بر روي برگه اي به غير از فرم مزبور نوشته شده باشد، مورد ترديد خواهد بود.
 • معرفي نامه از كارفرما يا مقام بالاتر در محل كار: (در صورتي كه در جايي استخدام شده ايد.)
 • گواهي پزشك: فرمي را كه مونبوكاگاكوشو تهيه كرده، بايد توسط پزشك پر شود. سفارت گواهي مورد ترديد را رد خواهد كرد.
 • گواهي فارغ التحصيلي يا گواهي اعطاء مدرك آخرين گواهي فارغ التحصيلي ومدرك خود را ارائه كنيد. در صورتي كه به زبانی غير از ژاپني يا انگليسي باشد، ترجمه رسمي ضميمه شود.
 • خلاصه پايان نامه يا تز آخرين دوره تحصيلي، مقالات چاپ شده: از فرستادن تز كامل خودداري كنيد، همه مقالات را به زبان انگليسي يا ژاپني خلاصه نموده، به فهرست نوشته ها اضافه كنيد.
 • تنها در صورت تخصص در هنر يا موسيقي، مي توانيد نوار كاست ضبط شده يا عكس آثار خود را ضميمه كنيد. فرستادن خود اثر لازم نيست.
 • گواهي پايان خدمت سربازي يا معافي آن.

داوطلبان بايد همه مدارك لازم را كامل كرده، قبل از روز چهارم ماه مي ميلادي به بخش فرهنگي سفارت تحويل دهند. مداركي كه بعد از مهلت مذكور به سفارت برسد قابل قبول نمي باشد.

 1. فرم درخواست بورس (PDF)(Word)
 2. فرم "زمينه تحصيلي و برنامه تحقيق در ژاپن"(PDF)
 3. فرم معرفي نامه (PDF)(MS Word)
 4. فرم گواهي پزشك (PDF)
 5. برنامه امتحانات

مدارك لازم براي درخواست بورس دوره كارشناسي

از هر مدرك دو نسخه به سفارت تحويل داده شود. در صورتي كه به جاي 2 نسخه مدرك يك نسخه ارسال شود مدارك ناقص بوده و امكان رد تقاضا وجود دارد.

 • فرم اصلي: بر روي هر دو نسخه يك قطعه عكس بچسبانيد و امضاء كنيد. كپي ساده از فرم اصلي قابل قبول نيست. عكس بايد در شش ماهه اخير گرفته شده باشد. پشت عكسها اسم و تابعيت خود را بنويسيد.
 • فرم پيوست (Annex) : روي اين فرم هم يك قطعه عكس بچسبانيد. اين فرم بايد توسط داوطلباني تكميل گردد كه مايلند مستقيماً به دانشگاه راه يابند.
  ورود مستقيم به دانشگاه (يعني بدون گذراندن دوره تحصيلي زبان ژاپني) درصورت نياز نداشتن به يادگيري زبان ژاپني (به علت داشتن تسلط به زبان ژاپني يا غيره ) امكان پذير خواهد بود.
 • ريز نمرات سه سال آخر. در صورتي كه زباني غير از زبان ژاپني يا انگليسي باشد، بايد به صورت ترجمه رسمي باشد. ريز نمرات بايد رسمي باشد. ريز نمرات بدون مهر رسمي از درجه اعتبار ساقط است.
 • معرفي نامه از استاد راهنمايا مدير مدرسه (دبيرستان يا دانشگاه) كه در آنجا تحصيل كرده ايد. معرفي نامه از اشخاص ديگر نظير فاميل، دوست وغيره به هيچ عنوان قابل قبول نمي‌باشد. فرم معرفي نامه را از لينك زير دريافت نمائيد. صرفاً همين فرم از نظر سفارت قابل قبول مي‌باشد. تكميل كننده معرفي نامه را بايد شخصي به غير از داوطلب تكميل كند. صحت اعتبار معرفي نامه اي كه روي برگه‌هاي ديگر نوشته شده باشد، مورد ترديد خواهد بود.
 • گواهي پزشك: فرمي را كه مونبوكاگاكوشو تهيه كرده بايد توسط پزشك پر شود. سفارت گواهي مورد ترديد را رد خواهد كرد.
 • گواهي فارغ التحصيلي دبيرستان و پيش دانشگاهي. درصورتي كه به زباني غير از ژاپني يا انگليسي باشد، بايد به صورت ترجمه رسمي باشد.
 • گواهي دانشجويي (در صورتي كه در دانشگاه مشغول به درس خواندن هستيد).
 • گواهي پايان خدمت سربازي يا معافي از آن: پذيرش در دانشگاههاي ژاپني به منزله معاف شدن از خدمت سربازي نمي باشد. داوطلب بايد خود مسئله سربازي را حل كند و سفارت نمي‌تواند در اين زمينه كمك نمايد.

داوطلبان بايد همه مدارك لازم را كامل كرده، قبل از روز هجدهم ماه مي ميلادي به بخش فرهنگي سفارت تحويل دهند. مداركي كه بعد از مهلت مذكور به سفارت ارسال شود قابل قبول نمي‌باشد.

 1. فرم اصلي درخواست بورس
 2. فرم معرفي نامه
 3. فرم گواهي پزشك
 4. برنامه امتحانات

تفاوت كالج تكنولوژي ژاپن (كوتوسنمون گاكو) با دانشگاه College of Technology students

هر سال شاهد هستيم كه تعدادي از داوطلبان بدون آشنائي با تفاوت هاي كالج تكنولوژي و دانشگاه بورس هر دو مقطع را درخواست مي‌دهند. از داوطلبان خواهشمنديم كه قبل از درخواست بورس، با سيستم آموزشي كالج تكنولوژي ژاپن به خوبي آشنا شوند. لغو بورس پس از قبولي، نه به سود سيستم بورس است و نه به سود ساير داوطلبان، سفارت ژاپن پيشنهاد مي‌كند كه از مقطع دانشگاه و كالج تكنولوژي، يكي را كه جداً متناسب با نياز شماست انتخاب كرده ودرخواست شركت در آن را به سفارت تحويل دهيد.

هدف از تاسيس كالج‌هاي تكنولوژي در ژاپن، تربيت مهندساني است كه فارغ التحصيلان مدرسه راهنمايي هستند. مدت تحصيل در "كالج" پنج سال (پنج سال و نيم در كالج هاي كشتيراني) مي باشد (قبول شدگان بورس مونبوكاگاكوشو به عنوان دانشجوي سال سوم كالج پذيرفته مي‌شوند) امروزه از كالج‌هاي ژاپن، 54 تا ملي – دولتي، 5 تا عمومي و 3 تا خصوصي است. به فارغ التحصيلان كالج تكنولوژي مدرك " Associate" مشابه فوق ديپلم اعطاء مي‌شود.

از كلاسهاي معمولي كالج، رياضيات و رياضيات كاربردي، فيزيك و فيزيك كاربردي، شيمي، زبان ژاپني و خارجي، جغرافیا، علوم سیاسی و اقتصادی، هنر و موسیقی، بهداشت و ورزش و غیره را می­توان نام برد. هر کالج دارای سه تا پنج رشته است از قبیل مهندسی مکانیک، برق، الکترونیک و کنترل، کامپیوتر واطلاع رسانی، شیمی و ماده، معماری، شهرسازی، کشتی رانی و غیره. غالباً فارغ التحصیلان در زمینه صنعتی و فنی مشغول به کار میشوند و بعضی در دوره پیشرفته کالج یا سال سوم دانشگاه پذیرفته میشوند. همانطور که روشن است، برای کسی که می خواهد به دوره فوق لیسانس برود و به تحقیق ادامه دهد، رفتن به کالج انتخاب مناسبی نمی­باشد چرا که نسبت به دانشگاه نیازمند زمان و تلاش بیشتری میباشد.

مدارک لازم برای درخواست بورس کالج تکنولوژی

توجه کنید که مدارک ناقص به هیچ عنوان پذیرفته نمی­شود.
از هر مدرک دو نسخه لازم است. یک نسخه از آن میتواند کپی باشد ولی کپی مدارک باید دارای عکس و امضاء باشد. در صورتی که به جای 2 نسخه یک نسخه ارسال شود (به علت نقص مدارک) امکان رد تقاضا وجود خواهد داشت.

 • فرم اصلی: روی هر دوبرگه عکس را بچسبانید و امضاء کنید. کپی ساده از فرم اصلی قابل قبول نیست. عکس باید در 6 ماهه اخیر گرفته شده باشد.
 • ریز نمرات سه سال آخر دبیرستان. در صورتی که زبانی غیر از زبان ژاپنی یا انگلیسی باشد، ترجمه رسمی را ضمیمه کنید. ریز نمرات باید رسمی باشد. ریز نمرات بدون مهر و تأییدیه فاقد اعتبار خواهد بود.
 • معرفی نامه از استاد راهنما یا مدیر مدرسه (دبیرستان یا دانشگاه) که در آنجا تحصیل کرده اید. معرفی­نامه از شخص دیگری مثل فامیل، دوست و غیره به هیچ عنوان قابل قبول نیست. فرم معرفی نامه را از لینک زیر دریافت نمائید. فرمی غیر از این قابل قبول نیست. کسی که فرم معرفی نامه را پر میکند باید شخص معرفی کننده باشد. صحت معرفی نامه ای که روی برگه غیر از فرم نوشته شده مورد تردید خواهد بود. معرفی نامه باید به دست معرفی کننده مهر شده و باز نشده باشد.
 • گواهی پزشک: فرمی را که مونبوکاگاکوشو تهیه کرده، باید توسط پزشک پر شود. سفارت گواهی مورد تردید را رد خواهد کرد.
 • گواهی فارغ التحصیلی دبیرستان: در صورتی که به زبانی غیر از ژاپنی یا انگلیسی باشد، باید همراه با ترجمه رسمی ارائه شود.
 • گواهی دانشجویی (در صورتی که در دانشگاه مشغول به درس خواندن هستید).
 • گواهی پایان خدمت سربازی یا معافی از آن: قبولی در کالج به منزله معافیت از خدمت سربازی نمیباشد. داوطلب باید خود مسئله سربازی را حل کرده و سفارت نمی تواند در این زمینه کمک نماید.
 • داوطلبان باید همه مدارک لازم را کامل کرده، قبل از روز هجدهم ماه می میلادی به بخش فرهنگی سفارت تحویل دهند. مدارکی که بعد از مهلت مذکور به سفارت برسد قابل قبول نمی­باشد.