کانون دانش آموختگان مونبوکاگاکوشو ایران از طریق یک کمیته مشترک بین انجمن دوستی ایران و ژاپن (انجمن دوستی) و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاههای ژاپن (انجمن فارغ التحصیلان) تاسیس گردیده و متشکل از دانش آموختگان ایرانی است که با استفاده از بورس تحصیلی دولت ژاپن (مونبوکاگاکوشو) در مقاطع مختلف رسمی دانشگاههای ژاپن فارغ التحصیل شده اند.

اهداف کلی

همکاری

ارتقاء سطح همکاریهای علمی و تخصصی دو کشور با استفاده از ظرفیت های موجود.

ارتباطات

ایجاد و گسترش ارتباطات فرهنگی دو کشور.

امکانات

استفاده از امکانات نهادهای فرهنگی، علمی، آموزشی و صنعتی در کشور.

تجربیات

ایجاد ارتباط مستمر و تبادل تجربیات بین اعضاء.

اساسنامه ﮐانوﻥ دانش ﺁموختگاﻥ مونبوﮐاگاﻛوشو(ﺩر اﯾران)

ماﺩﻩ 1 تعرﻳف:

ﻛانوﻥ ﺩﺍنش ﺁموختگاﻥ مونبوﻛاگاﻛو(ﻛه ﺍﺯ اﯾن پس ﻛانوﻥ نامیدﻩ میشوﺩ) عباﺭﺕ ﺍست ﺍﺯ ﮐمیته مشترﻙ انجمن دوستی ﺍﻳرﺍﻥ ﻭ ﮊاپن(ﺍنجمن دوستی) ﻭ ﺍنجمن فارغ التحصیلاﻥ دانشگاههای ﮊاپن (انجمن فارغ التحصیلاﻥ)، متشکل از دانش آموختگاﻥ اﯾرانی ﻛه با استفاده ﺍﺯ بورﺱ تحصیلی دولت ژاپن (مونبوﮐاگاﮐوشو) ﺩﺭ مقاطع مختلف رسمی دانشگاههای ژاپن فارﻍ التحصیل شده اند.

مادﻩ 2 اهدﺍﻑ ﮐانون:

 1. ارتقاء سطح همکاﺭیهای علمی ﻭ تخصصی دو ﻛشوﺭ با استفادﻩ ﺍﺯ ظرفیت های موجود
 2. ﺍﯾجاﺩ ﻭ گسترﺵ ﺍﺭتباطاﺕ فرهنگی ﺩﻭ ﮐشور
 3. استفادﻩ ﺍﺯ امکاناﺕ نهادهای فرهنگی، علمی، آموزشی ﻭ صنعتی در ﮐشوﺭ
 4. اﯾجاﺩ ﺍﺭتباﻁ مستمر ﻭ تباﺩﻝ تجربیاﺕ بین اعضاء

مادﻩ 3 فعالیتهای ﮐانوﻥ:

ﮐانوﻥ میتواند ﺩﺭ قالب قوانین ﻭ مقرﺭﺍﺕ ﮐشوﺭ و در جهت تحقق اهدﺍﻑ فوﻕ، فعالیتهای مختلفی ﺍﺯ جمله موﺍﺭد ﺫﯾل ﺭﺍ دﺍشته باشد:

 1. تهیه بانک اطلاعاتی دانش آموختگاﻥ اﯾرانی بورﺭسیه مونبوﻛاگاﻛوشو
 2. برگزاری جلساﺕ ﻭ سمیناﺭهای موﺭﺩ نیاﺯ
 3. تهیه ﻭ انتشاﺭ خبرنامه
 4. ارﺍئه خدماﺕ مشاوره ای به نهاﺩها ﻭ شرﮐتهای اﯾرانی ﺩر ﺯمینه های مختلف ﻭ همچنین علاقمندﺍﻥ به تحصیل در ژاپن
 5. ارائه آموزشهای علمی فرهنگی مرتبط با علم ﻭ فناوری ﻭ فرهنگ
 6. تلاش در جهت تأسیس ﻭ ﺭاﻩ اندازی مراﻛز فرهنگی، پژوهشی ﻭ آموزشی با حماﯾت ﺩﻭ ﻛشوﺭ
 7. همکاری ﺩﺭ انتخاﺏ هرچه بهتر بورسیه های مونبوﻛاگاﻛوشو
 8. تلاﺵ ﺩﺭ جهت گسترﺵ آموزش زبانهای ژاپنی ﻭ فارسی ﺩﺭ دﻭ ﻛشوﺭ
 9. تلاﺵ ﺩﺭ جذﺏ ﮐمک ها ﻭ منابع مالی مجاﺯ دﺭ قالب مقررﺍﺕ ﮐشوﺭ

ماﺩﻩ 4 هیأﺕ مؤسس ﻛانوﻥ:

هیأﺕ مؤسس مرﻛب ﺍست ﺍﺯ نماﯾندگاﻥ انجمن ﺩﻭستی ﻭ انجمن فاﺭﻍ التحصیلاﻥ به شرﺡ ذﯾل:

 1. دﻛتر ﯾوسف حجت
 2. ﺩﻛتر ﻭحید احمدی
 3. دﻛتر ﺭضا ﯾوسف
 4. دﻛتر فرهاﺩ جوانمردی
 5. ﺩﻛتر نعمت حسنی
 6. ﺩﻛتر عبدﺍلرﺯﺍﻕ کعبی نژﺍﺩﻳاﻥ

ماﺩﻩ 5 شورﺍی مدﻳرﻳت ﮐانوﻥ:

شورای مدﻳرﯾت ﮐانوﻥ متشکل است اﺯ:

 1. ﺩﻭ نفر به معرفی انجمن دﻭستی
 2. دونفر به معرفی ﺍنجمن فارﻍ التحصیلاﻥ
 3. ﻳﻚ نفر با توافق ﺩﻭ انجمن
 4. تبصره ها:
  1. اعضاء شوﺭای مدﯾرﯾت برای ﺩﻭ ساﻝ تعیین میشوند ﻛه تمدﯾد ﺁﻥ برای ﺩﻭﺭه های بعد بلامانع است.
  2. ﺩﻭ انجمن میتوانند اعضای معرفی شدﻩ ﺍز جانب خوﺩ ﺭا تغییر ﺩهند.
  3. اعضای شوﺭای مدیریت ﺍﺯ میاﻥ خوﺩ دبیر ﮐانوﻥ، نائب رئیس ﻭ منشی ﺭﺍ انتخاﺏ خواهند ﻛرﺩ.

ماﺩﻩ 6 شرﺍﻳط عضوﯾت دﺭ ﮐانوﻥ:

فاﺭﻍ التحصیل بوﺩﻥ در ﯾکی ﺍﺯ مقاطع تحصیلی رسمی دانشگاه های ژﺍپن

ماﺩﻩ 7 آﺩﺭﺱ ﻛانوﻥ:

ﺁﺩﺭﺱ دبیرخانه ﮐانوﻥ ﺩﺭ حاﻝ حاضر به شرﺡ ذﻳل است:

تهرﺍﻥ - خیاباﻥ ﻛرﯾمخاﻥ زند - خیاباﻥ خردمند جنوبی- ﮐوچه ملکیاﻥ- شماﺭﻩ 8 - طبقه ﺍﻭﻝ

تلفاﻛس: 8810347 8810344

پست الکترونیکی: info@monbu.ir

ماﺩﻩ 8 :

اﻳن آئین نامه ﺩﺭ 8 ماﺩﻩ ﻭ 3 تبصره ﺩر تاﺭیخ 3/6/1382 به تصوﻳب هیأت مؤسس ﻭ ﺩﻭ انجمن رسید.

قصد سفر به ژاپن را دارید؟

شرایط سفر و اطلاعات سودمند درباره ژاپن را بخوانید.

توافق‌نامه انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ژاپن و انجمن دوستی ایران و ژاپن

بسمه تعالی

در مورخه 5/6/1391 جلسه‌ای فیمابین شورای مرکزی انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ژاپن و هیات مدیره انجمن دوستی ایران و ژاپن جهت هماهنگی و هم‌افزایی در فعالیت‌ها تشکیل گردید. با توجه به نوع فعالیت‌های مشابه در دو انجمن و ضرورت ایجاد هماهنگی، پیرامون موارد زیر توافق حاصل گردید:

 1. مقرر گردید یک کمیته کاری مشترک مرکب از اعضای دو انجمن جهت استمرار ارتباطات و همکاری‌ها تشکیل گردد.
 2. مقرر گردید زمینه‌های همکاری مشترک بین دو انجمن ظرف مدت دو ماه توسط کمیته مذکور تدوین و پس از تصویب دو انجمن مبنای همکاری‌های آتی قرار گیرد. بدیهی است این همکاری‌ها خارج از موارد مندرج در اساسنامه دو انجمن نخواهد بود.
 3. مقرر گردید جهت پاسخگویی به درخواست همکاری سفارت ژاپن در اموری نظیر گزینش متقاضیان بورس‌های تحصیلی دولت ژاپن یا برنامه‌های علمی- فرهنگی که سفارت برای فارغ‌التحصیلان ژاپن ترتیب می‌دهد و یا تسهیل فرایند اخذ ویزا، فقط کمیته کاری مشترک مسئول ارتباطات و تسهیل امور مربوطه به نمایندگی از دو انجمن باشد.
 4. مقرر گردید دفتری برای این کمیته تشکیل گردیده و اجازه داشته باشد مکاتبات لازم را با مراکز علمی- فرهنگی و نیز سفارت ژاپن در ارتباط با موضوعات مورد توافق انجام دهد.
 5. با توجه به اینکه فعالیت‌های علمی- فرهنگی این کمیته عمدتاً مرتبط با اساتید دانش‌آموخته دانشگاه‌های ژاپن می‌باشد پیشنهاد گردید نام کمیته کاری مذکور، کانون دانش‌آموختگان مونبوکاگاکوشو باشد و در این راستا هماهنگی لازم با مراجع ذیربط صورت پذیرد.
 6. مقرر گردید جلسات کمیته کاری مشترک (کانون دانش‌آموختگان مونبوکاگاکشو) هر ماه یکبار برگزار گردد.
 7. این موافقتنامه پس از امضای کلیه اعضای شورای مرکزی انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ژاپن و هیات مدیره انجمن دوستی ایران و ژاپن قابل اجرا است.

هیئت مدیره کانون: